• 1
  • result
Овој анкетен прашалник е дел од истражување кое се спроведува во рамките на Факлутет за туризам и бизнис логистика, при Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. Целта на истражувањето е да се подобрат наставните програми кои факултетот ги нуди и да ги задоволат потребите на индустријата и институциите. “Бизнис Администрација“ и “Менаџмент“ се термини кои се комплементарни и заменливи, и во контекст кој најчесто се однесува на бизнис секторот. Ве молиме за Ваше учество...
Истражување за развој на студиските програми и подобрување на перформансите на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев“, Штип за потребите на бизнис заедницата
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site.
AGREE