Εκπαίδευση από Απόσταση (ΕαΑ) την περίοδο της καραντίνας. Κωδ.1002

Μια σύντομη επισκόπηση στην εφαρμογή Εκπαίδευσης από Απόσταση (ΕαΑ), από Φροντιστήρια και άλλους εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, κατά την διάρκεια της καραντίνας (Μάρτιος 2020 - Μάιος 2020)

Summary
We use cookies to deliver services on our site. If you continue to use our services, we assume that you are willing to receive the cookies on this site. AGREE